کلینیک کسب و کار متخصصین ایران

کلینیک کسب و کار متخصصین ایران با هدف ارتقا و بهینه سازی بنگاه های موجود صنعتی

و بهبود توان رقابتی آنهادر بازار های ملی و بین المللی همچنین فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره ای

و بکارگیری صحیح خدمات مدیریتی، فنی، مهندسی و آموزش در حل مشکلات آنها فعالیت می کند

کلینیکی برای درمان عارضه های کسب و کار شما

بازاریابی

تدوین استراتژی

دیجیتال مارکتینگ

تحقیق و توسعه

مشاوره مالی

مشاوره حقوقی

پردازش ایده

سرمایه گذاری