کد ۱۲۴۲ / عاملیت تهران it

 

سجاد غفوری با سابقه ۱۲ سال تدریس در فرهنگسرای بهمن / دانشگاه علمی کاربردی / آموزشگاه فنی و حرفه ای / مدارس آموزش و پرورش منطقه ۱۶ و ۱۹

 

با  ۱۲ سال سابقه تدریس در

  • فرهنگ سرای بهمن
  • آموزش و پرورش منطقه ۱۱ که برخی از آنها به شرح زیر است

مدرسه شهید احمد کشوری

مدرسه شهید جمشید میرزایی

مدرسه شهید ژال پال اوحدی

مدرسه شهید همت

هنرستان شهید افشار نادری

هنرستان شهید نصیرزاده

مدرسه  امام خمینی

مدرسه شهید مکتب الرضا

دانشگاه علمی و کاربردی واحد شهرداری

  • مدیریت شبکه آموزشی ETU
  • مدیریت هلدینگ SEWD
  • کارشناس آموزش انتشارات پیروز الوان
  • جزء ۱۰۰ کار آفرین برتر کشوری