کار آفرینی استراتژیک

کار آفرینی فرایندی از ارائه اندیشه های تازه و نو، بهره گیری از امکانات و فرصت های موجود با تکیه بر دانش، پیشه و کار مربوط به آن و پذیرش خطر است. یک کار آفرین به منظور تحقق ایده اش عوامل مورد نیاز مانن : د زمین، نیروی کار، مواد مصرفی و سرمایه را فراهم آورده و با استفاده از قدرت تصمیم گیری، مهارت ها و استعدادهای فردی اش در طراحی، سازمان دهی، راه اندازی و مدیریت واحد جدید، ایده اش را تحقق ساخته و از این راه به کسب درآمد می پردازد . کارآفرین سرمایه دار نیست ولی قادر است از سرمایه های راکد به خوبی استفاده کند. همچنین او ممکن است مخترع، عالم، متخصص و هنر دیگران را داشته باشد . آقای «جفری تمونز» اعتقاد دارد کارآفرین از هیچ، یک چیز ارزشمند فراهم می کند . بیل گی ز ت می گوید: بیشترین راه حل ها در جای دیگری کشف می شود که باید آنها را شناسایی و از حوزه ی کشفشان به حوزه ی خودمان انتقال دهیم؛ این همان کارآفرینی است .عوامل موثر در فرآیند کارافرینی:

-۱ شرایط اقتصادی و بازاری -۲ ساختار و پویایی صنعت -۳ چهارچوب قوانین و مقررات -۴ سرمایه های اجتماعی -۵ جنبه های مربوط به کارآفرین.

پیامدهای کارآفرینی: دامنه ی تاثیرات کارآفرینی بر جامعه بسیار وسیع است. از تغییر در ارزش های اجتماعی تا رشد شتابان اقتصادی. محققین تغییرات مختلفی را که کارآفرینی در یک جامعه ایجاد می کند، بررسی کرده و آثار آن را از دیدگاههای متفاوت مورد بحث قرار داده اند. برخی از این تاثیرات عبارتند از :

  1. اشتغال زایی انتقال تکنولوژی، ترغیب و تشویق سرمایه گذاری، شناخت، ایجاد و گسترش بازارهای جدید، افزایش رفاه، سامان دهی و استفاده ی اثر بخش از منابع . کارآفرینی، پایه های شکل گیری اقتصاد نوین اقتصاد در ایتدای هزاره ی سوم میلادی شاهد دگرگونی های شگرفی بوده است. انقلاب فن آوری اطلاعات و تغییر ترکیب نیروی کار به نفع نیروهای دانش محور از جمله این تغییرات است.
  2. رشد اقتصادی ویژگی بارز اقتصاد امروز، تغییرات سریع است. لذا کشورهایی می توانند در چنین اقتصادی موفق باشند که قابلیت تطبیق با این تغییرات را داشته باشند. کشورهایی که در آنها میزان فعالیت های کارآفرینانه بالاتر است، قادرند تا در اقتصاد جهان موقعیت بهتری کسب کنند .
  3. ایجاد صنایع نو بسیاری از صنایع جدید از پیامدهای کارآفرینی می باشند. صنایعی نظیر؛ کامپیوتر های شخصی، بیوتکنولوژی، تلویزیون های کابلی، نرم افزارهایی شامل محصولات جدید نفتی، ارتباطات بی سیم، خدمات پستی صوتی، تلفن های همراه، فروشگاه های اینترنتی، رسانه های دیجیتالی و… . اهم موضوعات قابل تحقیق در کارآفرینی جنبه های اقتصادی کسب و کار ویژگی های روانشناختی و فردی عوامل اجتماعی و نقش دولت آموزش کارآفرینی نقش شرکت های کوچک نقش استراتژی و عوامل سازمانی تکنولوژی اطلاعات علل اهمیت کارآفرینی از محورهای اصلی رشد و توسعه است و از نظر برنامه ریزی توسعه اقتصادی و توسعه پایدار دارای اهمیت است.
  4. کارآفرینی استراتژیک:
  5. کارآفرینی استراتژیک حاصل ایجاد تعادل میان دو اقدام مرتبط و پیوسته یعنی رفتارهای فرصت طلبانه و رفتارهای مزیت طلبانه است. مفهوم کلیدی کارآفرینی استراتژیک این است که برای کسب مزیت رقابتی و خلق ارزشهای پایدار، شرکت باید تعادلی میان وی فرصتجستج های جدید در بازار که موضوع بحث کارآفرینی است با حفظ مزیتهای رقابتی موجود که تمرکز مدیریت استراتژیک است، برقرار کند بنابراین، مفهوم کارآفرینی را میاستراتژیک های توان به عنوان توسعه تدوین استراتژی کارآفرینانه به عنوان یکی از حالت استراتژی تلقی کرد که در آن، توانایی تصمیمگیری سریع متناسب با تغییرات محیط بیرونی در نظر گرفته شده است.
  6. هوش فرهنگی و کارآفرینی استراتژیک. پیچیدگیهای فرهنگی چه در سطح اجتماعی و چه در سطح شرکتی، یکی از عوامل تهدیدکننده در فعالیت های کارآفرینانه محسوب . باید توجه شود می داشت که به دلیل وجود مخاطرات فراوان در مراحل اولیه ایجاد یک سازمان، نیاز به همدلی و درک مشترک میان ذینفعان بیشتر است؛ این در حالی است که افزایش تنوع فرهنگی، قومی و نژادی به صورت بالقوه تواند می انسجام گروه اولیه کارآفرینان را کاهش دهد .]برای مثال، نتیجه یک تحقیق نشان میدهد بسیاری از کارآفرینان به علت عدم تمایل یا ناتوانی در کارکردن با سایر فرهنگها و جوامع، از گسترش فعالیتهای کارآفرینانه اجتناب می کنند. به علت این الزامات و دشواریهای کارآفرینی در محیطهای متنوع فرهنگی، کارآفرینان باید از قابلیتهایی برخوردار باشند که آنها را در درک صحیح پیچیدگیهای شناختی، رفتاری و ارزشی دیگران یاری دهد. این امر به خصوص در سازمآنهای غیرانتفاعی که به دلیل عدم اتکا به بخش دولتی، برای بقا بیشتر به توانمندیهای کارکنان و حامیان خود متکی هستند و باید سازوکارهای خالقانه ای برای حفظ و تداوم بقای خود در محیطهای پویا بیابند دارای اهمیت است.