کار آفرینی استراتژیک

کار آفرینی فرایندي از ارائه اندیشه هاي تازه و نو، بهره گیري از امکانات و فرصت هاي موجود با تکیه بر دانش، پیشه و کار مربوط به آن و پذیرش خطر است. یک کار آفرین به منظور تحقق ایده اش عوامل مورد نیاز مانن : د زمین، نیروي کار، مواد مصرفی و سرمایه را فراهم آورده و با استفاده از قدرت تصمیم گیري، مهارت ها و استعدادهاي فردي اش در طراحی، سازمان دهی، راه اندازي و مدیریت واحد جدید، ایده اش را تحقق ساخته و از این راه به کسب درآمد می پردازد . کارآفرین سرمایه دار نیست ولی قادر است از سرمایه هاي راکد به خوبی استفاده کند. همچنین او ممکن است مخترع، عالم، متخصص و هنر دیگران را داشته باشد . آقاي «جفري تمونز» اعتقاد دارد کارآفرین از هیچ، یک چیز ارزشمند فراهم می کند . بیل گی ز ت می گوید: بیشترین راه حل ها در جاي دیگري کشف می شود که باید آنها را شناسایی و از حوزه ي کشفشان به حوزه ي خودمان انتقال دهیم؛ این همان کارآفرینی است .عوامل موثر در فرآیند کارافرینی:

-1 شرایط اقتصادي و بازاري -2 ساختار و پویایی صنعت -3 چهارچوب قوانین و مقررات -4 سرمایه هاي اجتماعی -5 جنبه هاي مربوط به کارآفرین.

پیامدهاي کارآفرینی: دامنه ي تاثیرات کارآفرینی بر جامعه بسیار وسیع است. از تغییر در ارزش هاي اجتماعی تا رشد شتابان اقتصادي. محققین تغییرات مختلفی را که کارآفرینی در یک جامعه ایجاد می کند، بررسی کرده و آثار آن را از دیدگاههاي متفاوت مورد بحث قرار داده اند. برخی از این تاثیرات عبارتند از :

  1. اشتغال زایی انتقال تکنولوژي، ترغیب و تشویق سرمایه گذاري، شناخت، ایجاد و گسترش بازارهاي جدید، افزایش رفاه، سامان دهی و استفاده ي اثر بخش از منابع . کارآفرینی، پایه هاي شکل گیري اقتصاد نوین اقتصاد در ایتداي هزاره ي سوم میلادي شاهد دگرگونی هاي شگرفی بوده است. انقلاب فن آوري اطلاعات و تغییر ترکیب نیروي کار به نفع نیروهاي دانش محور از جمله این تغییرات است.
  2. رشد اقتصادي ویژگی بارز اقتصاد امروز، تغییرات سریع است. لذا کشورهایی می توانند در چنین اقتصادي موفق باشند که قابلیت تطبیق با این تغییرات را داشته باشند. کشورهایی که در آنها میزان فعالیت هاي کارآفرینانه بالاتر است، قادرند تا در اقتصاد جهان موقعیت بهتري کسب کنند .
  3. ایجاد صنایع نو بسیاري از صنایع جدید از پیامدهاي کارآفرینی می باشند. صنایعی نظیر؛ کامپیوتر هاي شخصی، بیوتکنولوژي، تلویزیون هاي کابلی، نرم افزارهایی شامل محصولات جدید نفتی، ارتباطات بی سیم، خدمات پستی صوتی، تلفن هاي همراه، فروشگاه هاي اینترنتی، رسانه هاي دیجیتالی و… . اهم موضوعات قابل تحقیق در کارآفرینی جنبه هاي اقتصادي کسب و کار ویژگی هاي روانشناختی و فردي عوامل اجتماعی و نقش دولت آموزش کارآفرینی نقش شرکت هاي کوچک نقش استراتژي و عوامل سازمانی تکنولوژي اطلاعات علل اهمیت کارآفرینی از محورهاي اصلی رشد و توسعه است و از نظر برنامه ریزي توسعه اقتصادي و توسعه پایدار داراي اهمیت است.
  4. کارآفرینی استراتژیک:
  5. کارآفرینی استراتژیک حاصل ایجاد تعادل میان دو اقدام مرتبط و پیوسته یعنی رفتارهای فرصت طلبانه و رفتارهای مزیت طلبانه است. مفهوم کلیدی کارآفرینی استراتژیک این است که برای کسب مزیت رقابتی و خلق ارزشهای پایدار، شرکت باید تعادلی میان وی فرصتجستج های جدید در بازار که موضوع بحث کارآفرینی است با حفظ مزیتهای رقابتی موجود که تمرکز مدیریت استراتژیک است، برقرار کند بنابراین، مفهوم کارآفرینی را میاستراتژیک های توان به عنوان توسعه تدوین استراتژی کارآفرینانه به عنوان یکی از حالت استراتژی تلقی کرد که در آن، توانایی تصمیمگیری سریع متناسب با تغییرات محیط بیرونی در نظر گرفته شده است.
  6. هوش فرهنگی و کارآفرینی استراتژیک. پیچیدگیهای فرهنگی چه در سطح اجتماعی و چه در سطح شرکتی، یکی از عوامل تهدیدکننده در فعالیت های کارآفرینانه محسوب . باید توجه شود می داشت که به دلیل وجود مخاطرات فراوان در مراحل اولیه ایجاد یک سازمان، نیاز به همدلی و درک مشترک میان ذینفعان بیشتر است؛ این در حالی است که افزایش تنوع فرهنگی، قومی و نژادی به صورت بالقوه تواند می انسجام گروه اولیه کارآفرینان را کاهش دهد .]برای مثال، نتیجه یک تحقیق نشان میدهد بسیاری از کارآفرینان به علت عدم تمایل یا ناتوانی در کارکردن با سایر فرهنگها و جوامع، از گسترش فعالیتهای کارآفرینانه اجتناب می کنند. به علت این الزامات و دشواریهای کارآفرینی در محیطهای متنوع فرهنگی، کارآفرینان باید از قابلیتهایی برخوردار باشند که آنها را در درک صحیح پیچیدگیهای شناختی، رفتاری و ارزشی دیگران یاری دهد. این امر به خصوص در سازمآنهای غیرانتفاعی که به دلیل عدم اتکا به بخش دولتی، برای بقا بیشتر به توانمندیهای کارکنان و حامیان خود متکی هستند و باید سازوکارهای خالقانه ای برای حفظ و تداوم بقای خود در محیطهای پویا بیابند دارای اهمیت است.