نقش برند در عملکرد شرکت

اثر مثبت آرم تجاری بر تعهد مشتری به نشان تجاری و عملکرد شرکت، برخلاف آنگونه که تا کنون درک شده، تنها از تقویت بازشناسی برند به دست نمی­آید، بلکه ابتدا از طریق تسهیل توضیح هویت شخصی مشتری که منافع عملکردی برند را نشان می دهد و ارائه جذابیت های زیبایی شناسانه، بوجود آمده است. آیا ۳ مزیت آرم تجاری بر تعهد برند مشتری و عملکرد آرم تجاری شرکت تا حدی که یک شرکت بر نام تجاری خود تکیه می کند سازگار است یا خیر؟ (برای مثال اختصاص حیطه های برند به دسته های متفاوت محصول).

مدیران باید آرم تجاری را به عنوان ابزاری قدرتمند و تاثیر گذار در مدیریت رابطه نشان تجاری مشتری بیش از پیش، در نظر بگیرند. به طور مشخص تری، فقط به خاطر اینکه مشتریان به سرع میتوانند یک نشان تجاری را ازروی آرم ها آ نتشخیص دهند، به این معنا نیست که آنها منابعی را برای وفادارماندنشان به آن نشان تجاری سرمایه ذاری کنند. اینکه، آرم های تجاری که به اسانی قابل تشخیص اند مزایای عملکردی و یا نمادی را دربرندارد و یا تمایلات زیبایی شناسانه را ارضا نمیکند، نمیتوانند از همه ی مزایا بلقوه شان استفاده کنند.

نمادهای دیداری مثل آرم تجاری فرصت های مکرر را بوجود میاورند. این تحقیق نشان داد که نشان تجاری با استفاده ازنمادها به عنوان آرم شان تاثیر گذارتر درمزایای شباهتی/توضیحی ستند تا نشان هایی که نام آنها آرم انهاست. آنها همچنین دربرقراری ارتباط با مزایا عملکردی نیزبهترهستند. درنهایت این یافته ها ی گرایشات زیبایی شناسانه آرم ها تعهد مشتری را تقویت میکند تا یک نشان تجاری به نیازهای آکادمی تجارتبرای آزمایش اثرات مثبت جذابیت دیداری بر آن پاسخ دهند. مدیران باید توجه کنند که نمادهای دیداری مثلآ رم درفراهم کردن جذابیت های زیبایی شناسانه موثراند. درمجموع این نتایج به صورت واضحی ارزش افزوده ی استفاده ازنمادها ی دیداری برای اهداف نشان تجاری را ثابت میکند. بازار امروزه بسیارپرسرو صداست. نشان های تجاری باید واضح بیان کنند که مشتریان باید چه چیزی ازانهارا به خاطرشان بسپارند. تمرکزبرمدیریت آرم تجاری _به عنوان خلاصه ای ازآنچه که آن نشان ارائه میدهد_ ابزاری ارزشمند در تلاش برای عمیق تر کردن رابطه ی مشتری – نشان تجاری برای بازاریابان فراهم میکند و عملکرد شرکت رابالا میبرد. برعکس چیزی که ممکن است تصورشود، به جای ضعیف ترکردن مزایای آن نشان تجاری است. این خود اینده نشان تجاری و استراتژی های بازسازی راپیش بینی میکند. همانگونه که آرم ها میتوانند به مشتریان کمک کنند تا با یک نشان تجاری درگروه های مختلف تولید متصل شوند. ما چندین محدودیت های این تحقیق را در تقسیر نتایج درنظر میگیریم. اول اینکه این تحقیق آشنایی مشتریان را با یک نشان تجاری کنترل میکند و ارزش های دارایی های ناملموس ک شرکت، تبلیغات نسبت به فروش، و حاشیه های عملیاتی، تعیین نسبت غیر معیین، و رشد درآمد گشتهف همه ی اینها میتواند بر عملکرد شرکت و تعهد به نشان تجاری تاثیر گذار باشد. براساس نبود داده ها نویسنده تغییرات آرم تجاری را درطی زمان درنظرگرفته است (برخی نشان تجاری متحد به صورت مستمر آرم خودرا تغییر میئهنئدرحالی که دیگران آنها را تا دوره های خیلی طولانی تغییری نمیدهند.) که میتواند با تعهد مشتری برای اثرگذاری برعملکرد شرکتی تعامل داشته باشد آنها قطعا از اهمیت آزمایش های مدل های کنونی با استفاده از داده های طولی، قدر دانی میکنند و تحقیقات اینده را دعوت میکند تا چگونگی تاثیر گذاری آرم تجاری بر رابطه ی مشتری – نشان تجاری درطی زمان را بررسی کند. دوم، ازانجا که مدیران میتوانند یک هویت دیداری نشان تجاری را توسعه دهند آن هم نه تنها ازطریق آرم (شامل رنگها و شکل ها) بلکه از طریق عناصری مثل بسته بندی و طراحی و تولید، تحقیقات بعدی میتواند مدل پیشنهادی در این تحقیق را با در نظر گرفتن تعدد روش هایی که نشان های تجاری را به خود مشتریان متصل میکند و مزایای عملکردی ارائه میدهدو گرایشات زیبایی شناسانه را ارائه میکند، گسترش داد.

سوم و درآخراینکه اثر گذاری آرم تجاری دیداری بر خصوصیات طراحی متعدد (مثل رنگ شکل اندازه) وابسته است. چون یک تحلیل انجام شده بر عناصر طراحی آرم تجاری خاص فراترازحوزه ی این تحقیق است. نویسنده تحقیقات آینده را برای کاوش دراین موضوع و این کمبود ها تشویق میکند