معرفی

بمنظور گسترش ، پیشبرد ، ارتقاء و نهادینه سازی فرهنگ تخصص گرایی ، دانش محوری همگام با مهارتهای حرفه ای و تخصصی ، شایسته سالاری ، توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و کارآمد و در راستای بهبود بخشیدن به امور آموزشی ، پژوهشی ، مدیریتی ، ارزیابی و اجرایی در تمامی عرصه های علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، حقوقی ، ورزشی ، فنی و هنری  و همچنین حمایت از متخصصین داخلی و هدایت متخصصین خارج از کشور به سمت و سوی آرمان ملی گرایی ، گروه متخصصین ایران در حوزه حمایت ، هدایت ، تشویق و ارتقآء سطح دانش و مهارت  متخصصین داخلی و بین المللی  تشکیل می گردد

موضوع فعالیت

متخصصین ایران تشکلی است که با عنایت به سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران در عرصه ی  تخصص گرایی و دانش پروری  در زمینه های علمی ، فرهنگی ، پژوهشی  ، مدنی ، کاربردی ، هنری ، خدماتی ، فنی ، حرفه ای و حمایتی بر طبق آیین نامه اجرایی  و تفاهم نامه های همکاری کلان مابین تعدادی از وزارتخانه ها ، نهادها و سازمانهای ملی و منطقه ای ، دارای شخصیت حقوقی مستقل بصورت غیرانتفاعی با  محدوده فعالیت سطح کشور اهداف و ماموریتهای سازمانی خود را با تکیه بر لطف پروردگار آغاز و با بهره مندی از پشتوانه علمی و دانشگاههای معتبر و کارشناسان ارشد حوزه های گوناگون  برنامه ریزی و اجرا می نماید

[layerslider_vc id=”5″]