مرام نامه

به نام خدا

مرام نامه

دفتر متخصصین ایران و چین

 

دفتر متخصصین ایران و چین همکاری های اجتماعی و بارور سازی فرهنگی و توسعه علم و دانش و هنر از طریق تبادلات فرهنگی میان مردم ایران و چین را یک اولویت اساسی قلمداد می نماید

دفتر در عرصه های مختلف کاری همواره می کوشد تا بستری برای ایجاد ارتباط و بسط آن بین مردم و نخبگان دو کشور ایران و چین بویژه مراکز علمی، فرهنگی و پژوهشی و در گام بعد اقتصادی دو کشور را فراهم سازد

نیکی در پندار، صداقت در گفتار، و پاکی در کردار و حفظ شان و کرامت انسانی و حریم خصوصی کلیه اعضا و افراد مرتبط به دفتر و پرهیز از هرگونه تبعیض نژادی و فرهنگی از یکسو و احترام به باور و آداب و رسوم و تفاوتهای فرهنگی از جمله اصول مورد توجه اعضای دفتر بشمار می روند

به منظور توسعه و تقویت مسیر ارتباطی میان مردم چین و ایران، دفتر متخصصین ایران و چین می کوشد ضمن حرکت در مسیر ارتقاء سطح فرهنگ و دانش در عرصه های مختلف علوم انسانی، طبیعی و تجربی از طریق فراهم آوردن شرایط و امکانات مناسب، زمینه را برای تقویت موثر زبان چینی در ایران و توسعه و گسترش زبان فارسی در چین فراهم آورد

دفتر به علم آموزی، اندیشه ورزی و توسعه علم و دانش اعتقاد راسخ داشته و تولید علم و متون علمی را از جمله وظایف ذاتی خود می داند. بر این اساس حمایت از نخبگان این عرصه فارغ از انتفاع مادی را همواره مدنظر قرار خواهد داد

دفتر متخصصین ایران و چین ضمن بهره گیری از خرد جمعی، از شیوه مدیریتی منسجم مبتنی بر تصمیمات شورای مدیریت متشکل از چینی ها و ایرانی ها بهره خواهد برد.

دفتر متخصصین ایران و چین در تعاملات دو جانبه و چند جانبه ی خود با دستگاهها و مراکز علمی و دانشگاهی کشور ایران و کشور چین، همواره منافع مردم ایران و چین را مد نظر خواهد داشت و کلیه برنامه ها و اقدامات خود را همسو با تقویت مناسبات مردم دو کشور تنظیم خواهد کرد

پایبندی به ارزشها و معیارهای فرهنگی ایرانی – اسلامی از یک سو و فرهنگ و باورهای چینی از سوی دیگر، از جایگاه ویژه ای برای دفتر و اعضای آن برخوردار می باشد

کلیه اعضای دفتر، محورهای 8 گانه ی فوق را نصب العین خود قرار داده و نسبت به آن متعهد خواهند بود

دفتر متخصصین ایران و چین