ریاست سایت

دکتر ایمان مصدری

گروه متخصصین ایران با استعانت از بارگاه احدیت و تکیه بر پتانسیل های بالقوه و باالفعل جامعه متخصصین کشور، امسال نیز همچون سنوات گذشته، ضمن ایجاد تعامل بیشتر و نزدیکتر با این قشر فرهیخته و با تشدید همت و تــوان خویش در جهت احصاء و استیفای ایشان در اقتصاد و صنعت کشور، امیــد دارد تا بتواند به رسالت ها و اهداف خطیر خود در این حوزه جامعه عمل بپوشاند.

گروه متخصصین ایران مصمم است تا در نیل به اهداف آرمانی و تحقق اصول مندرج در اساسنامه گروه ، دست تمام اندیشمندان، نخبگان و متخصصان را به گرمــی بفشارد. در چشم اندازی دیگر نیز به ایــن نکته پافشاری می نماید که منفعت و آسایش علمی، اقتصادی و اجتماعی متخصصین و اندیشمندان میتواند بازتابی ارزنده ای چون خودکفایی و استقلال را به ارمغان آورد، لذا از توجه و کوشش جهت استحقاق این آرمان، دریغ نمی ورزد.