روش BWM

طراحی چارچوب کسب هوشمندی رقابتی ۰/۲ با بهره گیری از روش بهترین ـ بدترین (BWM):

هوشمندی رقابتی در شرکتها، برای پیشبینی تغییـرات، بهبـود تطبیـق پـذیری بـا محـیط و کسـب آگـاهی از رفتـار و ۱ برنامه های رقبا، ابزاری راهبردی محسوب میشود. از جملـه دلایـل توجه شرکتها به هوشمندی رقابتی، شناسایی زودهنگام فرصتها و تهدیـدهای رقـابتی تمرکز بر نوآوری پشتیبانی فرایند تصمیم گیـری راهبـردیو تولید دانـش کـاربردی در سـازمان است. سازمانها در هیچ دوره و زمانی از کسب هوشمندی رقابتی غافل نبوده انـد، امـا امـروزه نحـوه کسـب ایـن هوشمندی تغییر کرده است. مجلات صنعت، روزنامه ها، پایگاه داده های آنلاین، گزارشهای دورهای از مشتریان، رقبا و تأمین کنندگان بوده است . امروزه، داده های پویای مبتنی بر وب همچون گزارشهای لحظـهای بـازار، مقـالات خبـری آنلایـن و دادههای مبتنی بر رفتار مشتریان در شبکه های اجتماعی منبع جدید هوشمندی رقابتی هستند.

هوشمندی رقابتی:

هوشمندی رقابتی بهطور کلی فرایندی سیستماتیک و برنامهریزیشده، در راستای جمعآوری، تجزیـه و تحلیـل، تولیـد و انتشار اطلاعات دقیق، مرتبط، به موقع و عملیاتی است که در رابطه بـا مشـتریان، رقبـا، شـرکا، بازارهـا و سـایر عوامـل محیطی به دست میآید. هدف از آن ارزیابی و نظارت بر محیط خارجی، ارائـه سـیگنالهـای هشـدار اولیـه و حمایـت از تصمیم گیرندگان در تصمیم گیری راهبردی و تاکتیکی تعریف شده است. با ظهور شرایط رقابتی، شرکتها به طور فزایندهای از هوشمندی رقابتی به عنوان ابزاری اساسی برای شناسایی اولیه فرصتها و تهدیدهای بالقوه از طریق جمعآوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات محیطـی اسـتفاده مـیکننـد. شرکتها به کسب هوشمندی رقابتی نیاز دارند، زیرا به آنها کمک میکند تا از رفتار و برنامه های رقبای خود آگاه باشند. روش های طبقه بندی منابع هوشمندی رقابتی، شامل منابع اولیه و منابع ثانویه است. منابع اولیه شامل مشاهدات مستقیم، مشارکت در نمایشگاههای تجاری یا سمینارها و شبکه های اطلاعاتی انسانی و منابع داده های ثانویه، شامل پایگاه دادههای آنلاین و سایر منـابع اینترنتـی، مجـلات و اسـناد داخلـی شـرکت هسـتند. رسانههای اجتماعی در گروه منابع ثانویه طبقه بندی مـیشـوند. اینترنـت بـهعنـوان یـک منبـع اطلاعات رقابتی، هم منبع مهم اطلاعات و هم وسیلهای مقرون به صرفه برای به اشتراک گذاری و انتشار اطلاعات برای تصمیم گیران است.

وب ۰/۲ و رسانه های اجتماعی:

رسانه های اجتماعی، یکی از برنامه های کاربردی مبتنی بر اینترنت است که بر پایه های ایـدئولوژیکی و فناورانـه وب ۰/۲ ساخته شده و اجازه میدهد محتوای تولید شده کاربران، خلق و تبادل شود. با استفاده از این برنامه هـای کـاربردی مـردم میتوانند به ایجاد، اشتراک گذاری و تبادل اطلاعات در جامعه مجازی بپردازند. و به عنوان ابزارهای تسهیل کننده فعالیت های درون و برون سـازمانی، بـه مشـتریان و شـرکای تجاری برای توسعه محصولات مشترک ، ایجاد اشتراک دانش، ایجاد عملیات مالی، راهبردهـای بازاریابی برای مدیریت برند و غیره خدمت رسانی کنند.

نوآوری های فناوری مانند رسانه های اجتماعی، سازمانها را غنی کرده و کاربردها و قابلیتهای بسیاری به سـازمان بخشیده است، از قبیل ایجاد مدل های کسب وکار جدید و تکنیکهای بازاریابی، بهبود پیشبینی تقاضا، ایجاد شـیوه هـای مدیریت جدید و شیوه های یادگیری و افزایش نوآوری، اشتراک دانش، همکـاری و ارتبـاط شرکتها نیز بهطور مداوم به ابزارهای مدیریت رسانه های اجتمـاعی بـرای درک بیـنش برنـد در بـین کـاربران، تشخیص موضوعات مورد علاقه و نظارت بر رقبای خود متکی هستند.

روش شناسی پژوهش:

منطق انتخاب BWM ایـن اسـت کـه ایـن روش بـهجـای مقایسه زوجی تمامی شاخصها با یکدیگر فقط به مقایسه زوجی بهترین و بدترین شاخص با بقیه شاخصها مـیپـردازد. بنابراین این روش در مقایسه با سایر روشهای تصمیمگیری چندشاخصه که از ماتریس های مقایسه زوجی کامل استفاده میکنند دو مزیت عمده دارد: به تعداد مقایسات زوجی بسیار کمتـری نیـاز دارد و بـرای تصـمیمگیـری نهـایی، در نتـایج ادغامشده سازگاری بیشتری دارد. از آنجا که تعداد ابعاد شناساییشده در این پژوهش در مقایسه با معیارهای روشهای چندشاخصه زیاد اسـت، تعـداد مقایسههای زوجی بسیار افزایش مییابد و بنابراین اسـتفاده از روش BWM تعـداد مقایسـات زوجـی و بنـابراین حجـم محاسبات را بسیار کاهش میدهد و در نتیجه ناسازگاری در مقایسات نیز بسیار تقلیل مـییابـد. از ایـن رو انتخـاب روش BWM با توجه به شرایط شاخص های موجود بسیار مناسب بـه نظـر مـیرسـد. بـرای اولویـتبنـدی مقولـه هـا، ابعـاد و زیرشاخصهای شناسایی شده، پرسشنامه استاندارد روش BWM طراحی و در اختیار هشت نفر از مدیران و کارشناسـان حوزه بازاریابی و رسانه های اجتماعی که در این حوزه تجربه عملی داشتند، قرار گرفت تا با توجه بـه تجربـه عملـی آنهـا اولویت و وزن مقوله ها، ابعاد و زیرشاخص های شناسایی شده مشخص شود.