روش BWM

طراحي چارچوب كسب هوشمندي رقابتي 0/2 با بهره گيري از روش بهترين ـ بدترين (BWM):

هوشمندي رقابتي در شركتها، براي پيشبيني تغييـرات، بهبـود تطبيـق پـذيري بـا محـيط و كسـب آگـاهي از رفتـار و 1 برنامه هاي رقبا، ابزاري راهبردي محسوب ميشود. از جملـه دلايـل توجه شركتها به هوشمندي رقابتي، شناسايي زودهنگام فرصتها و تهديـدهاي رقـابتي تمركز بر نوآوري پشتيباني فرايند تصميم گيـري راهبـرديو توليد دانـش كـاربردي در سـازمان است. سازمانها در هيچ دوره و زماني از كسب هوشمندي رقابتي غافل نبوده انـد، امـا امـروزه نحـوه كسـب ايـن هوشمندي تغيير كرده است. مجلات صنعت، روزنامه ها، پايگاه داده هاي آنلاين، گزارشهاي دورهاي از مشتريان، رقبا و تأمين كنندگان بوده است . امروزه، داده هاي پوياي مبتني بر وب همچون گزارشهاي لحظـهاي بـازار، مقـالات خبـري آنلايـن و دادههاي مبتني بر رفتار مشتريان در شبكه هاي اجتماعي منبع جديد هوشمندي رقابتي هستند.

هوشمندي رقابتي:

هوشمندي رقابتي بهطور كلي فرايندي سيستماتيك و برنامهريزيشده، در راستاي جمعآوري، تجزيـه و تحليـل، توليـد و انتشار اطلاعات دقيق، مرتبط، به موقع و عملیاتي است كه در رابطه بـا مشـتريان، رقبـا، شـركا، بازارهـا و سـاير عوامـل محيطي به دست ميآيد. هدف از آن ارزيابي و نظارت بر محيط خارجي، ارائـه سـيگنالهـاي هشـدار اوليـه و حمايـت از تصميم گيرندگان در تصميم گيري راهبردي و تاكتيكي تعريف شده است. با ظهور شرايط رقابتي، شركتها به طور فزايندهاي از هوشمندي رقابتي به عنوان ابزاري اساسي براي شناسايي اوليه فرصتها و تهديدهاي بالقوه از طريق جمعآوري، تجزيه و تحليل اطلاعات محيطـي اسـتفاده مـيكننـد. شركتها به كسب هوشمندي رقابتي نياز دارند، زيرا به آنها كمك ميكند تا از رفتار و برنامه هاي رقباي خود آگاه باشند. روش هاي طبقه بندي منابع هوشمندي رقابتي، شامل منابع اوليه و منابع ثانويه است. منابع اوليه شامل مشاهدات مستقيم، مشاركت در نمايشگاههاي تجاري يا سمينارها و شبكه هاي اطلاعاتي انساني و منابع داده هاي ثانويه، شامل پايگاه دادههاي آنلاين و ساير منـابع اينترنتـي، مجـلات و اسـناد داخلـي شـركت هسـتند. رسانههاي اجتماعي در گروه منابع ثانويه طبقه بندي مـيشـوند. اينترنـت بـهعنـوان يـك منبـع اطلاعات رقابتي، هم منبع مهم اطلاعات و هم وسيلهاي مقرون به صرفه براي به اشتراك گذاري و انتشار اطلاعات براي تصميم گيران است.

وب 0/2 و رسانه هاي اجتماعي:

رسانه هاي اجتماعي، يكي از برنامه هاي كاربردي مبتني بر اينترنت است كه بر پايه هاي ايـدئولوژيكي و فناورانـه وب 0/2 ساخته شده و اجازه ميدهد محتواي توليد شده كاربران، خلق و تبادل شود. با استفاده از اين برنامه هـاي كـاربردي مـردم ميتوانند به ايجاد، اشتراك گذاري و تبادل اطلاعات در جامعه مجازي بپردازند. و به عنوان ابزارهاي تسهيل كننده فعاليت هاي درون و برون سـازماني، بـه مشـتريان و شـركاي تجاري براي توسعه محصولات مشترك ، ايجاد اشتراك دانش، ايجاد عمليات مالي، راهبردهـاي بازاريابي براي مديريت برند و غيره خدمت رساني كنند.

نوآوري هاي فناوري مانند رسانه هاي اجتماعي، سازمانها را غني كرده و كاربردها و قابليتهاي بسياري به سـازمان بخشيده است، از قبيل ايجاد مدل هاي كسب وكار جديد و تكنيكهاي بازاريابي، بهبود پيشبيني تقاضا، ايجاد شـيوه هـاي مديريت جديد و شيوه هاي يادگيري و افزايش نوآوري، اشتراك دانش، همكـاري و ارتبـاط شركتها نيز بهطور مداوم به ابزارهاي مديريت رسانه هاي اجتمـاعي بـراي درك بيـنش برنـد در بـين كـاربران، تشخيص موضوعات مورد علاقه و نظارت بر رقباي خود متكي هستند.

روش شناسي پژوهش:

منطق انتخاب BWM ايـن اسـت كـه ايـن روش بـهجـاي مقايسه زوجي تمامي شاخصها با يكديگر فقط به مقايسه زوجي بهترين و بدترين شاخص با بقيه شاخصها مـيپـردازد. بنابراين اين روش در مقايسه با ساير روشهاي تصميمگيري چندشاخصه كه از ماتريس هاي مقايسه زوجي كامل استفاده ميكنند دو مزيت عمده دارد: به تعداد مقايسات زوجي بسيار كمتـري نيـاز دارد و بـراي تصـميمگيـري نهـايي، در نتـايج ادغامشده سازگاري بيشتري دارد. از آنجا كه تعداد ابعاد شناساييشده در اين پژوهش در مقايسه با معيارهاي روشهاي چندشاخصه زياد اسـت، تعـداد مقايسههاي زوجي بسيار افزايش مييابد و بنابراين اسـتفاده از روش BWM تعـداد مقايسـات زوجـي و بنـابراين حجـم محاسبات را بسيار كاهش ميدهد و در نتيجه ناسازگاري در مقايسات نيز بسيار تقليل مـييابـد. از ايـن رو انتخـاب روش BWM با توجه به شرايط شاخص هاي موجود بسيار مناسب بـه نظـر مـيرسـد. بـراي اولويـتبنـدي مقولـه هـا، ابعـاد و زيرشاخصهاي شناسايي شده، پرسشنامه استاندارد روش BWM طراحي و در اختيار هشت نفر از مديران و كارشناسـان حوزه بازاريابي و رسانه هاي اجتماعي كه در اين حوزه تجربه عملي داشتند، قرار گرفت تا با توجه بـه تجربـه عملـي آنهـا اولويت و وزن مقوله ها، ابعاد و زيرشاخص هاي شناسايي شده مشخص شود.