رضایت شغلی

مفهوم رضایت شغلی:

رضایت شغلی عبارت است از: نگرش فرد نسبت به شغل و به زبـان سـاده چگـونگی احـساس فرد نسبت به شغلش و جنبه ها ی گونـاگون آن  تحقیقـات نـشان میدهند که علت نگرش مثبت و منفی افراد نسبت به شغل و کارشان به شرح زیر میباشد :

۱ . عواملی که مربوط به سیاستها و رو یه ها ی سازمان است؛

. ۲  عواملی که مربوط به شرایط کار و یا نحوه قرار گـرفتن افـراد در محـل انجـام دادن کـار میباشد؛

.۳  عواملی که در ارتباط با شخصییت های فردی کارکنان میباشد.

به طور کلی رضایت شغلی یک متغیر نگرشی است . شواهد بسیاری برای استفاده از مقیاسهـا ی موجـود رضـا یت شـغلی وجود دارند که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:

نخست: بساری از از مقیاس های در دسترس، جنبه های اصلی رضایت شغلی را مورد سـنجش قرارمی دهند .

دوم : بسیاری از مقیاس های موجود دارای هنجاری های  استاندارد میباشند. مقایسه پاسخها بـا فرمها میتوانند به منظور تعبیر و تفسیر نتایج کمک نمایند.

سوم: بسیاری از مقیایس های موجود نشان دهنده سطوح قابل قبولی از ها اعتبار آن می باشند.

چهارم: استفاده از متغیرها شواهد مناسبی را به منظور اعتبار لازم در تحقیقـات فـراهم آورده اند. بنابرا ،نی میتوان اعتماد داشت که مقیاس ها بتواننـد بـه طـور مـستمر سـطوح مـورد علاقـه رضایت مندی شغلی را مورد سنجش و اندازه گیری قرار دهند.

عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان:

عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان به طور کلی در ۲ دسته اصلی طبقه بندی شده اند:

نخست: عوامل محیطی شغل و مرتبط با شغل که مهمترین تاثیر را بر رضایت شغلی دارنـد و شامل چگونگی رفتار افراد، ماهیت وظایف شـغلی، ارتبـاط بـا سـا یر افـراد در محـیط کـار و  پاداش ها میباشد.

دوم: عوامل فردی  که افراد با خود به شغلشان منتقل می نمایند ماننـد تجـارب قبلـی فـرد و شخصیت.

عوامل محیطی رضایت شغلی:

  1. ویژگی های شغلی
  2. محدودیت های سازمانی
  3. متغیر های نقش
  4. تعارض کار و خانواده
  5. سطح پرداخت
  6. استرس شغلی
  7. کار اضافی
  8. کنترل حین کار
  9. برنامه زمانی کار: شیفت های طولانی، کار پاره وقت، شیفت شب