دوره ها

لیست دوره های برگزار شده سازمان های دولتی

تعداد دوره برگزار شده نام شرکت ها عنوان دوره ردیف
Ø      3 دوره

Ø      1 دوره

Ø      5 دوره

Ø      1دوره

         ·            دخانیات

·            وزارت جهاد کشاورزی

·            مجتمع فنی تهران

·            سرمایه گزاری مسکن

 

بازاریابی و مدیریت بازار

 

1
Ø      1 دوره

Ø      1 دوره

Ø      1 دوره

Ø      2 دوره

         ·            بندر خرمشهر

·            سازمان بنادر و دریانوردی

·            پاک اندیشان

·            مجتمع فنی تهران

مدیریت ارتباط با مشتری 2
Ø      1 دوره

Ø      1 دوره

Ø      1 دوره

         ·            شهرداری تهران

·            بندر خرمشهر

·             مجتمع فنی تهران

مطالعه رفتار با مشتری 3
Ø      6 دوره

Ø      1 دوره

         ·            مجتمع فنی تهران

·            بایودرما

مدیریت فروش 4
Ø      1 دوره          ·            بندر خرمشهر تحقیقات بازار 5
Ø      1 دوره

Ø      1 دوره

         ·            فومن شیمی

·            مجتمع فنی تهران

استراتژی های قیمت گذاری 6
Ø      1 دوره          ·            شهرداری تهران ارتباط موثر تلفنی 7
Ø      1 دوره

Ø      1 دوره

Ø      2 دوره

Ø      1 دوره

Ø      2 دوره

         ·            دانشگاه علوم پزشکی

·            بندر چابهار

·            ایمیدرو

·            صدا و سیما

·            اداره کار و تامین اجتماعی

مدیریت زمان 8
Ø      1 دوره

Ø      1 دوره

Ø      1 دوره

Ø      1 دوره

         ·            فرآسان

·            بندر چابهار

·            ایمیدرو

·            مجتمع فنی تهران

مهارت های ارتباطی 9
Ø      1 دوره          ·            جهاد کشاورزی مدیریت ارتباط سازمانی 10
Ø      1 دوره          ·            تامین اجتماعی اراک حل خلاقانه مسئله 11
Ø      1 دوره          ·            دانشگاه علوم پزشکی ایران رویکرد فرآیندی 12
Ø      1 دوره          ·            بندر چابهار 5S 13

 

 

 

تعداد دوره برگزار شده نام سازمان ها عنوان دوره ردیف
Ø      1 دوره          ·            صدا و سیما کار تیمی 14
Ø      1 دوره          ·            جهاد کشاورزی کرمان مدیریت بهره وری 15
Ø      1 دوره          ·            بندر خرمشهر تفکر سیستمی 16
Ø      1 دوره

Ø      2 دوره

Ø      1 دوره

         ·            توانیر

·            راه آهن

·            مدیریت درمان خرلسان جنوبی

مربی گری 17
Ø      2 دوره

Ø      1 دوره

         ·            بندر خرمشهر

·            جهاد کشاورزی

مدیریت  استراتژیک 18
Ø      1 دوره          ·            ایمیدرو مدیریت هوشمند 19
Ø      1 دوره          ·            مجتمع فنی تهران مدیریت عمومی 20
Ø      1 دوره          ·            وزارت جهاد کشاورزی مدیریت انرژی 21
Ø      1 دوره

Ø      1 دوره

         ·            تامین اجتماعی زنجان

·            شرکت خدمات انفورماتیک

مدیریت جلسات 22
Ø      1 دوره          ·            سازمان بنادر و دریا نوردی مدیریت فرآیند های کسب و کار 23
Ø      1 دوره          ·            بندر خرمشهر تجزیه و تحلیل آماری 24
Ø      2 دوره          ·            سازمان بنادر و دریانوردی اصول شاخص نویسی فرآیند ها 25
Ø      6 دوره

Ø      1 دوره

Ø      1 دوره

         ·            دانشگاه علوم پزشکی ایران

·            سازمان بندر و دریا نوردی

·            مدیریت درمان استان تهران

مدیریت شکایت مشتری

ISO 10002-2015

26
Ø      2 دوره          ·            سازمان بنادر و دریانوردی IS0 9001-2015 27
Ø      1 دوره

Ø      1 دوره

         ·            مخابرات قم

·            بندر خرمشهر

SPC 28
Ø      1 دوره          ·            بندر خرمشهر SPSS 29
Ø      3 دوره

Ø      1 دوره

         ·            راه آهن تهران

·            ایرانسل

TTT 30
Ø      1 دوره          ·            جهاد کشاورزی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک 31
Ø      1 دوره          ·            پارک فناوری پردیس تحلیل رفتار متقابل با رویکرد گیم 32
Ø      1 دوره          ·            احداث و توسعه سیکل ترکیبی پروژه های مپنا (توسعه 3 ) هوش هیجانی 33
Ø      1 دوره          ·            بندر خرمشهر ISO 9001-2015 مفاهیم 34

 

 

 

 

لیست دوره های برگزار شده در بانک های سراسر کشور

تعداد دوره برگزار شده نام بانک عنوان دوره ردیف
Ø      1 دوره

Ø      2 دوره

Ø      15 دوره

Ø      11 دوره

Ø      1 دوره

         ·            تجارت

·            صادرات

·            انصار

·             پارسیان

·            ملی

بازاریابی و مدیریت 1
Ø      1 دوره          ·            تجارت مدیریت ارتباط با مشتری 2
Ø      1 دوره

Ø      1 دوره

         ·            صادرات

·            تجارت

مطالعه رفتار مشتری 3
Ø      2 دوره

Ø      26 دوره

Ø      2 دوره

         ·            پارسیان

·            ملت

·            خاورمیانه

فرهنگ مشتری مداری 4
Ø      3 دوره          ·            موسسه اعتباری ثامن روانشناسی برخورد با مشتری 5
Ø      17 دوره

Ø      1 دوره

         ·            ملت

·            پارسیان

مدیریت فروش و فروشندگی حرفه ای 6
Ø      1 دوره          ·            صادرات تحقیقات بازار 7
Ø      1 دوره

Ø      1 دوره

         ·            تجارت

·            سپه

ارتباط موثر تلفنی 8
Ø      20 دوره          ·            ملت مدیریت زمان 9
Ø      7 دوره

Ø      2 دوره

Ø      1 دوره

         ·            پارسیان

·            موسسه اعتباری کوثر

·            پست بانک

مهارت های ارتباطی موثر 10
Ø      1 دوره          ·            تجارت خلاقیت و نوآوری 11
Ø      1 دوره

Ø      10 دوره

         ·            ملت

·            پارسیان

مدیریت استرس 12
Ø      1 دوره          ·            ملت کار تیمی 13
Ø      14 دوره          ·            ملی مربی گری 14
Ø      7 دوره

Ø      2 دوره

         ·            پارسیان

·            تجارت

اصول و فنون مذاکره بانکی 15
Ø      1 دوره          ·            ملی TTT 16
Ø      2 دوره

Ø      1 دوره

Ø      1 دوره

         ·            مهر ایران

·            موسسه اعتباری کوثر

·            پست بانک

تحلیل رفتار متقابل 17
Ø      1 دوره          ·            تجارت مدل کسب و کار کانواس 18
Ø      1 دوره          ·            موسسه اعتباری کوثر همایش مدیریت انگیزش 19
Ø      1 دوره          ·            بانک ایران زمین کارگاه مدیریت انگیزش 20
Ø      1 دوره          ·            بانک پارسیان دوره گیمیفیکیشن با لگو 21
Ø      5000نفر – ساعت          ·            پارسیان وبینار 22

لیست دوره های برگزار شده در شرکت های خودروساز

تعداد دوره برگزار شده نام شرکت عنوان دوره ردیف
Ø      1 دوره          ·            ایران خودرو مفاهیم گیمیفیکیشن با لگو 1
Ø      10 دوره

Ø      1 دوره

         ·            سایپا دیزل

·             ساپکو

بازاریابی و مدیریت بازار 2
Ø      1 دوره          ·            ایساکو مدیریت کسب و کار 3
Ø      4 دوره          ·            سایپا دیزل مطالعه رفتار مشتری 4
Ø      1 دوره          ·            سایپا فرهنگ مشتری مداری 5
Ø      1 دوره          ·            آسان موتور روانشناسی برخورد با مشتری 6
Ø      1 دوره          ·            سایپا دیزل مدیریت فروش 7
Ø      1 دوره          ·            ایساکو مدیریت زمان 8
Ø      1 دوره          ·            سایپا مهارت های ارتباطی 9
Ø      1 دوره          ·            سایپا مهدسی ارزش 10
Ø      1 دوره          ·            ایساکو مدیریت عملکرد 11
Ø      1 دوره          ·            سایپا مدیریت مشارکت 12
Ø      1 دوره          ·            ایساکو کار تیمی 13
Ø      20 دوره

Ø      1 دوره

         ·            سایپا

·            ایساکو

اصول و مهارت های سرپرستی مقدماتی و پیشرفته 14
Ø      1 دوره          ·            ایساکو مدیریت تکنولوژی 15
Ø      1 دوره

Ø      2 دوره

         ·            سایپا

·            آسان موتور

اصول و فنون مذاکره 16
Ø      3 دوره          ·            سایپا یدک SPSS 17
Ø      1 دوره          ·            ایساکو تحلیل رفتار متقابل با رویکرد گیم 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره های برگزار شده در شرکت های تابعه نفت

تعداد دوره برگزار شده سازمان های برگزار شده عنوان دوره ردیف
Ø      4 دوره

Ø      1 دوره

         ·            شرکت نفت و گاز اروندان

·            شرکت ملی حفاری

مدیریت زمان 1
Ø      7 دوره          ·            نفت و گاز اروندان مهارت های ارتباطی موثر 2
Ø      1 دوره          ·            نفت و گاز اروندان خلاقیت و نوآوری 3
Ø      1 دوره

Ø      1 دوره

Ø      2 دوره

         ·            شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

·            خطوط لوله و مخابراط نفت ایران

·            نفت گاز اروندان

حل خلاقانه مساله 4
Ø      1 دوره          ·            بهداشت و در مان نفت غرب کشور کار تیمی 5
Ø      1 دوره          ·            بهداشت و در مان نفت غرب کشور مدیریت بهره وری 6
Ø      1 دوره

Ø      3 دوره

Ø      1 دوره

         ·            خطوط لوله و مخابرات تهران

·            شرکت ملی نفت

·            پالایشپاه پارس جنوبی

اصول و مهارت های سرپرستی مقدماتی و پیشرفته 7
Ø      1 دوره

Ø      1 دوره

         ·            پالایش نفت تهران

·            شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

مربی گری 8
Ø      1 دوره          ·            شرکت ملی نفت برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک 9
Ø      4 دوره          ·            خطوط لوله و مخابرات تهران مدیریت عمومی 10
Ø      1 دوره          ·            شرکت ملی نفت مدیریت دانش 11
Ø      1 دوره

Ø      2 دوره

         ·            شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

·            نفت و گاز اروندان

اخلاق در مدیریت 12
Ø      6 دوره          ·            شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران یادگیری سازمانی و سازمان های یادگیرنده 13
Ø      1 دوره          ·            نفت و گاز اروندان SPC 14
Ø      1 دوره          ·            شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران TCT 15
Ø      2 دوره

Ø      1 دوره

         ·            شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

·            پالایش نفت تهران

TTT 16
Ø      11 دوره

Ø      1 دوره

         ·            شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

·            پژوهشگاه صنعت نفت

الزامات شرکت های کلاس جهانی 17
Ø      1 دوره          ·            شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مصاحبه کنندگان استخدامی 18
Ø      1 دوره          ·            شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مدیریت تغییر 19
Ø      1 دوره          ·            شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مدیریت ارتباط با مشتری و سنجش رضایت 20

 

 

 

 

 

لیست دوره های برگزار شده در شرکت های فولاد

تعداد دوره برگزار شده نام شرکت ها عنوان دوره ردیف
Ø      6 دوره          ·            فولاد خوزستان خلاقیت و نوآوری 1
Ø      18 دوره          ·            فولاد خوزستان حل خلاقانه مساله 2
Ø      1 دوره          ·            فولاد خوزستان مدیریت هزینه 3
Ø      10 دوره          ·            فولاد خوزستان مربی گری 4
Ø      3 دوره          ·            فولاد خوزستان TCT 5
Ø      18 دوره          ·            فولاد خوزستان TRIZ 6
Ø      1 دوره          ·            فولاد مبارکه اصفحان خلاقیت و نوآوری 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات عنوان نام سازمان/ شرکت ردیف
مدل ارزیابی ایده با استفاده از بازی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران 1
شتابدهنده دیموند طراحی بازی بازاریابی و فروش استاتاپ لامینور 2
شتابدهنده دیموند طراحی بازی بازاریابی و فروش استارتتاپ آقا اجازه 3
شتابدهنده دیموند طراحی بازی بازاریابی و فروش استارتاپ فودزیلا 4
طراحی بازی وفادارسازی باشگاه مشتریان شرکت ثمین پارس 5
سازمان بین المللی دریایی IMO دوره آموزشی ممیزی سازمان بنادر و دریانوردی 6
کارگاه رویکرد فرآیندی با رویکرد بازی محور سازمان بنادر و دریانوردی 7
2ماه (10 جلسه ) حل مسائل سازمان با استفاده از بازی همراه اول 8
مدیران ارشد دوره مربی گری با رویکرد بازی محور شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران 9
با هدف افزایش 20% مشترکین طراحی کمپین بازاریابی با روش های بازی محور مبین نت 10
استان مازندران سمینار کارآفرینی شرکت ملی نفتکش 11
کار آفرینان تهران سمینار مدل های کسب و کار استارتاپی شهرداری تهران 12
شتابدهنده دیموند برگزاری کارگاه های گیمیفیکیشن دانشگاه تهران 13
شتابدهنده دیموند بازی با رویکرد پیاده سازی فرهنگ سازمانی سوئیس در خاورمیانهQS مرکز 14
آموزش، مربی گری و توسعه واحد فروش با روش بازی محور هلدینگ آفریقا 15
معاونین شعب مدیریت فروش و فروشندگی حرفه ای بانک پارسیان 16
مهارت های ارتباطی موثر بانک پارسیان 17
اصول و فنون مذاکره بانکی بانک پارسیان 18
مفاهیم گیمیفیکیشن با لگو بانک پارسیان 19
تحلیل رفتار متقابل بانک قرض الحسنه مهر ایران 20
ارتباط موثر تلفنی (کال سنتر) بانک سپه 21
کارگاه مدیریت انگیزش بانک ایران زمین 22
کارگاه تحلیل رفتار متقابل پست بانک 23
مهارت های ارتباطی موثر پست بانک 24
مشتری مداری بانک خاورمیانه 25
همایش مدیریت انگیزش موسسه مالی اعتباری کوثر 26
کارگاه تحلیل رفتار متقابل موسسه مالی اعتباری کوثر 27
مهارت های ارتباطی موثر موسسه مالی اعتباری کوثر 28
کارگاه تحلیل رفتار متقابل پارک فناوری پردیس 29
کارگاه تحلیل رفتار متقابل ایساکو 30
مفاهیم گیمیفیکیشن با لگو ایران خودرو 31
استان خوزستان مفاهیم ایزو بندر خرمشهر 32
استان اصفحان خلاقیق و نو آوری فولاد مبارکه اصفحان 33