دوره های آموزشی

دوره های جامع دفتر ایران و چین  در  حوزه های مختلف با کیفیت آموزشی مطلوب زمینه ساز ایجاد اشتغال مطمئن برای شرکت کنندگان است

 

دوره تای چی چوان

دوره نقاشی چینی

دوره آشپزی چینی

دوره آموزش زبان چینی

دوره چین شناسی