خدمات متخصصین

group

نماینده ارائه کننده خدمات آقای صادق نجفی

صدور پروانه عضویت گروه متخصصین ایران


صدور گواهینامه های گروه متخصصین ایران


صدور کارت عضویت گروه متخصصین ایران


صدور مدارک سطح بندی گروه متخصصین ایران

—————————————————————————–

صدور پروانه عضویت مجمع مدیران کارآفرین


صدور گواهینامه های مجمع مدیران کار آفرین


صدور کارت عضویت مجمع مدیران کارآفرین