حامیان

حامیان معنـــوی

(مرکز متخصصین راه و شهرسازی ایران)

مرجع عالیقدر حضرت آیت الله اسداله بیات زنجانی

جناب آقای دکتر علی طیب نیا

جناب آقای مهندس اکبر ترکان

جناب آقای دکتر محسن مهرعلیزاده

جناب آقای دکتر احمد مسجد جامعی

سرکار خانم دکتر فاطمه دانشور

جناب آقای اسماعیل دوستی