فرم ثبت نام

فرم ثبت نام

 • فرم عضویت گروه متخصصین ایران
 • سوابق فعالیت های علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در 8 سال گذشته

 • در صورتی که داوطلب محترم دانشجوی یکی از مراکز علمی یا موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی داخل و یا خارج از کشور می باشد کارگروه تخصصی دانشجویان راانتخاب نماید.
 • کارگروه تخصصی انتخابی:(هر داوطلب مجاز به انتخاب دو گزینه جهت عضویت می باشد)
  کمیته راه و شهرسازی
  کمیته توسعه و تجارت
  کمیته صنعت و معدن
  کمیته کلینک های مشاوره اقتصادی
  کمیته بازرگانی
  کمیته تبلیغات
  کمیته بیمه
  کمیته نخبگان و فرهیختگان
  کمیته حقوقی
  کمیته پزشکی
  کمیته حمل و نقل
  کمیته فناوری واطلاعات وارتباطات
  کمیته توسعه تعاون
  کمیته نفت و انرژی
  کمیته سرمایه گذاری
  کمیته مد و زیبایی
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .