منشور اخلاقی سایت

گروه متخصصین ایران به لحاظ ماهیت و ترکیب اعضای خود، نهادی است که ارتباط و تعامل میان متخصصین و نخبگان علمی، فرهنگی

اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی را تسهیل و تقویت می نماید و از این نظر می تواند  نقش موثری در تبیین و ترویج  ارزش های اخلاقی در

زنجیره ارزش آموزش  و پژوهش  و خدمات  علمی در کشور داشته باشد . ضوابط  اخلاقی زیر به منظور تبیین رفتارهای شایسته ای

است که اعضای این گروه همواره در مناسبات با سایر اعضاء و همکاران ، بایستی  مد نظر  قرار دهند. بی تردید  پایبندی  به این اصول

باعث بهبود عملکرد  درونی و بیرونی، جلوگیری  از مشکلات ناشی از رفتارهای خلاف اخلاق، حمایت از مأموریت گروه و ایجاد و گسترش

شبکه همکاری میان افراد و نهادهایی است که در زمینه های تخصصی و حرفه ای فعالیت دارند